Friday, June 22, 2012

ผลสำรวจ ปี 2012 -องค์กรแบบไหนที่คนอยากอยู่


ผลสำรวจ อาชีพ ปี 2012 คนแบบไหนที่บริษัทชอบ
องค์กรแบบไหนที่คนอยากอยู่
เปิดผลสำรวจพนักงาน - องค์กร งานแบบไหนที่ใช่ คนแบบไหนที่บริษัทชอบ


       • เปิดผลสำรวจทั้งคนทำงาน และบริษัทผู้ว่าจ้าง ปลดล็อกความต้องการให้ตรงกัน
       • ไอที- บัญชี- การตลาด ตำแหน่งยอดฮิตที่คนมองหามากที่สุด
       • ชื่อเสียง - ลักษณะงาน - เงินเดือน อย่างไหนคนต้องการมากกว่ากัน
       • แนวโน้มความต้องการแรงงานปี 2555 สายงานไหนได้เงินเดือนดีสุด
   
บริษัท อเด็คโก้ ประเทศไทย สรุปสถานการณ์ตลาดแรงงานประจำปีที่ผ่านมา พบว่าตลาดแรงงาน
โตขึ้นอย่างน้อย 20% โดยตลาดแรงงานมีความต้องการคนทำงานเพิ่มมากขึ้นเกือบทุกสายอาชีพ
และ
คาดว่าตลาดยังคงมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2555
สายงานขาย วิศวกร ไอที ยังครองแชมป์หาคนมากที่สุดในตลาดแรงงาน ส่วนตำแหน่งรองมา
จะอยู่ในกลุ่มสายงานบัญชี การเงิน บุคคล และการตลาด ส่วนกลุ่มธุรกิจที่มองหาคนมากที่สุด คือ
กลุ่ม
Trading กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริการ และกลุ่มพลังงาน ฯลฯ   
ส่วนตำแหน่งที่คนทำงานมองหามากที่สุด คือ ไอที บัญชี และการตลาด ซึ่งในปี 2554ที่ผ่านมามี
ผู้สมัครงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเกือบทุกสายอาชีพ ยกเว้นบางสายอาชีพที่มีคนหางานลดลง
ได้แก่งานธุรการ บุคคล การเงิน การตลาด การขาย และลอจิสติกส์

   
ประเด็นที่น่าสนใจคือ ตำแหน่งการตลาด ซึ่งเป็นตำแหน่งที่คนทำงานมองหามากที่สุด แต่ยังมีจำนวน
ลดลงจากปีที่ผ่านมา อาจเนื่องจากเพราะเป็นตำแหน่งงานยอดนิยมที่คนทำงานมองหา ทำให้เกิดการ
แข่งขันสูง เป็นผลให้จำนวนผู้สมัครงานลดลง

แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานในปี 2555 คาดว่ายัง
คงมีอัตราการความต้องการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน
บางสายอาชีพยังคงมองหาผู้สมัครมาเติมเต็มตำแหน่งงานว่าง
ในตลาดอยู่ เช่น งานออกแบบตกแต่ง งานขาย งานบุคคล
งานบัญชี ธุรการ ลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึงงานในกลุ่มสายอาชีพ
เทคนิคและสายงานโรงงานด้วย

   
ธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ ผู้จัดการประจำประเทศ กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย กล่าวว่า จากภาพ
ตลาดแรงงานโดยรวมเห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมาและปีนี้ ตลาดแรงงานจะยังคงมีอัตราการเติบโต
อย่าง
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามเพื่อให้ทั้งคนทำงาน และบริษัทผู้จ้างงาน เข้าใจถึงลักษณะพื้นฐาน
เบื้องต้น
ที่แต่ละฝ่ายต้องการ บริษัทจึงได้ทำการสำรวจตลาดในหัวข้อ
“บริษัทในฝันของคน
ทำงาน”
และ “ลักษณะคนทำงานที่องค์กรต้องการ” โดยสำรวจคนทำงานในไทย 2,209 คน และ
องค์กร
ในไทย 182 แห่ง พบว่า ปี 2554 เป็นปีที่ตลาดแรงงานมีความตื่นตัวมากในประเทศไทย และยัง
แฝงด้วย
ความท้าทายในหลายแง่มุมทำให้ในปีที่ผ่านมา ตลาดแรงงานเกิดตำแหน่งงานใหม่
พร้อมการจ้างงาน
ในตำแหน่งต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
   ทั้งนี้ เพื่อการเข้าสู่ปี 2555 อย่างมั่นคง ฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์กรต่างๆ ยังคงมุ่งมั่นในการมอง
หาคนที่ใช่ ให้กับองค์กร และในทางตรงกันข้ามทางผู้สมัครก็มองหางานที่ตอบโจทย์ความต้องการ
ในการทำงานเช่นกันปัจจัยที่ส่งผลต่อคนทำงาน คือ ชื่อเสียงขององค์กร ลักษณะงานน่าสนใจ และ
บรรยากาศในการทำงานที่ดี โดยมีความต้องการด้านผลตอบแทนเพิ่มขึ้นหากต้องการเปลี่ยนงาน
ที่ 20% และจะทำงานอยู่กับบริษัทหนึ่งเป็นเวลาเฉลี่ย 3-5 ปี
   
“ปัจจัยสำคัญในการเลือกสมัครงานคือ ชื่อเสียงขององค์กร
ต้องดีน่าเชื่อถือ และเป็นบริษัทข้ามชาติ เพราะเชื่อว่าจะมี
โอกาสเติบโตในภูมิภาคมากกว่าที่จะอยู่แค่ประเทศไทย
เงินเดือนที่ต้องปรับสูงขึ้นกว่าที่เดิมมากกว่า 20% ลักษณะ
งานที่น่าสนใจจะทำให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานมากสุด”

     
นอกจากนี้สิ่งที่จะทำให้คนทำงานมีความสุขมากที่สุดคือ บรรยากาศที่ทำงานต้องดี ไม่เฉพาะ
แค่การตกแต่งสำนักงานแต่รวมไปถึงผู้ร่วมงานวัฒนธรรมองค์กรด้วย ต้องการมีอิสระในการทำงาน

การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากสุดคือช่วง 09.00 – 11.00 น. และ 14.00 – 16.00 น.

สิ่งที่คนสมัครงานจะเลือกตัดสินใจทำงานคือเรื่องผลตอบแทน ซึ่งคนที่จบใหม่จะมองเรื่องเงินเดือน
ก่อนลักษณะงานที่น่าสนใจ ขณะที่คนที่มีอายุงานมากขึ้นจะมองเรื่องงานที่น่าสนใจก่อนเรื่องผล
ตอบแทนส่วนอายุคนที่อยากเปลี่ยนงานมากคือ 35 – 40 ปี
   
ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์กรในการรับคนเข้าทำงานพบว่า สิ่งที่ตัดสินใจรับคนเข้าทำงาน
คือความรู้ความสามารถ


ส่วนระยะเวลาความคาดหวังที่อยากให้ทำงานอยู่กับองค์กรคืออย่างน้อย 3 ปี

ด้านเงินเดือนที่อยากจะจ่ายให้เพิ่มขึ้นจากที่ทำงานเดิมจ่ายเพียงแค่ 5 – 10% เท่านั้น ขณะที่คนเปลี่ยน
งานต้องการถึง 20%

ปัจจัยที่จะทำให้พนักงานทำงานมีประสิทธิภาพคือลักษณะงาน และการที่จะให้ทำงานอย่าง
มีความสุขก็ต้องเป็นเรื่องของบรรยากาศการทำงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่คิดตรงกันทั้งผู้หางานและ
องค์กร


เรื่องพื้นฐานที่องค์กรต้องการมากที่สุดคือ ทักษะการติดต่อหรือสื่อสาร คิดเป็นตัวเลขถึง 63%
อีก 36% ระบุว่าเป็นทักษะในการวางแผนจัดการ เพียง 1% ให้ความสำคัญกับทักษะการนำเสนองาน
โดยความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐานที่ควรมี พบว่า 98% คือทักษะในโปรแกรม MS Office

ด้านภาษาที่ต้องการ 99% ก็คือภาษาอังกฤษ และเป็นที่น่าสนใจว่าหลายองค์กรให้ความ
สำคัญ
กับภาษาญี่ปุ่นถึง 16%อย่างเช่นไมโครซอฟท์ออฟฟิศ มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
ส่วนลักษณะนิสัยที่ต้องการมากคือความซื่อสัตย์ 31% รองลงมาคือความอดทน 22% และความคิด
สร้างสรรค์ 21%

ส่วนสิ่งที่แต่ละองค์กรไม่ต้องการมากที่สุด คือ พนักงานไม่พัฒนาตนเอง 45% และขาดความ
กระตือรือล้น 41%
   
แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานในปี 2555 คาดว่ายัง
คงมีอัตราความต้องการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน
บางสายอาชีพยังคงมองหาผู้สมัครมาเติมเต็มตำแหน่งงานว่าง
ในตลาดอยู่ เช่น งานออกแบบตกแต่ง งานขาย งานบุคคล
งานบัญชี ธุรการ ลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึงงานในกลุ่มสายอาชีพ
เทคนิคและสายงานโรงงานด้วย

   
สำหรับฐานเงินเดือนคาดว่าในปี 2555 อาจมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยที่ผ่านมาการปรับฐานเงินเดือน
มีแต่แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นตลอด หรือในบางปีคงที่ แต่ไม่มีแนวโน้มที่จะลดลง

จากผลการสำรวจพบว่า สายงานที่มีได้เงินเดือนมาก ที่สุดสำหรับผู้ที่ทำงานไม่เกิน 5 ปี คือ ด้านไอที
 บัญชี การตลาด และการขาย

และสำหรับผู้ที่ทำงานมากกว่า 5 ขึ้นไป สายงานที่ได้เงินเดือนมากที่สุดคือ ผู้จัดการระดับสูง
รองลงมาคือ ด้านการเงินขอบคุณข้อมูล อาชีพ 2012 จาก ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์ 13 มกราคม  2012
photo credit : webrecruit.co.uk , bisconsulting.ca , clearconsultants.com
ค้นหา ข้อมูลด้านอาชีพ และ การค้นหาตัวเอง
คลิกที่ ห้องเรียนแห่งอนาคต ,
โปรแกรมค้นหาตนเอง อาชีพไหนที่ใช่เรา


เรื่องแนะนำ
อาชีพ 2012 : ผลสำรวจ คนแบบไหนที่บริษัทชอบ องค์กรแบบไหนที่คนอยากอยู่
แบบทดสอบบุคลิกภาพ : อาชีพที่ใช่เรา
แบบทดสอบจิตวิทยา : งานแบบไหนที่เหมาะกับคุณค้นหา อาชีพ 2012  ต้องที่ Get to Know Yourself by Snowy Girl


Monday, June 11, 2012

การเฟ้นหาสุดยอดทีมฟิตเนสกลับมาอีกครั้ง
กับการเฟ้นหาสุดยอดทีมฟิตเนส
กับกิจกรรมชมรมคน พศช. ในโครงการ
The Best of Fit&Firm Team
วันที่ 1 มิถุนายน 2555 - 31 สิงหาคม 2555

เงินรางวัลมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ 2,500 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ 1,500 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 500 บาท


***ค่าสมัครทีมละ 250 บาท